پروژه اماکن دولتی

تابلو سردرب آتش نشانی

تابلو چنلیوم زمینه کامپوزیت آتش نشانی

طراحی و ساخت تابلو اماکن دولتی و اداری – حروف برجسته – استیل و چنلیوم

تابلو ستاد گردشگری شهرداری

تابلو چنلیوم زمینه کامپوزیت ستادگردشگری – تابلو شهرداری

طراحی و ساخت تابلو اماکن دولتی و اداری – حروف برجسته  – استیل و چنلیوم

تابلو سردرب دفتر قضایی

تابلو چنلیوم حروف برجسته – باکس لولو و شماره موبایل

ساخت تابلو دفاتر حقوقی و تبلیغات گسترده در حوضه تابلوسازی

تابلو دارالترجمه قضایی

تابلو راهنما پلکسی دارالترجمه قضایی

همکاری با ادارات دولتی

تابلو مسجد اسلامی

باکس راهنما مسجد

طراحی و ساخت تابلو اماکن مذهبی و دولتی

تابلو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تابلو استیل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

همکاری با ادارات دولتی و فرهنگی

طراحی و ساخت تابلو استیل

تابلو مسجد اسلامی

باکس راهنما مسجد

طراحی و ساخت تابلو اماکن مذهبی و دولتی